Gedichten

  • Meer dan 85 jaar expertise
  • 30+ aangesloten uitvaartverenigingen
  • Met iedere verzekering welkom
  • Keurmerk Uitvaartzorg
  • Klanttevredenheid 9,3
  • Vriendelijke tarieven

Verdrietig

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van …
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze …
Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …
Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze …
Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.
Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …
Overmand door verdriet en in het diepst geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van mijn/onze …
Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze … is overgegaan in dierbare herinneringen.
Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze …
Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …
Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze …
In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze …
Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze …
Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze …
Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze …
Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …
Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …
Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …
In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze …
Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze …
Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze …
Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze……
Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in……. geheel onverwacht overleden mijn/onze …
Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze …
Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van mijn/onze …
In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze …

Bedroefd

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat
hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn/onze …
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten
behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons
is heengegaan/is overleden mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer
lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van
het heengaan/overlijden van mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen
nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze …
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten
behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons
is heengegaan/is overleden mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer
lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van
het heengaan/overlijden van mijn/onze …
Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en
toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen,
geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan mijn/onze …
Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de
bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen,
delen wij u mede dat (plotseling) is overleden
mijn/onze …

Suïcide

Met respect voor de beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij u, diep geschokt kennis van het overlijden van …

Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons grote verdriet, overleden …

(naam) heeft op ..-..-..besloten zijn eigen weg te gaan.

Eindelijk is hij/zij bevrijd uit een leven, dat zijn/haar krachten te boven ging

Weloverwogen heeft … (naam) zijn/haar eigen keus gemaakt en zullen zijn/haar besluit moeten respecteren.

Met vreugde verwacht, in liefde ontvangen,maar … (naam) heeft zich bedacht

Ziekbed

Na een goed leven en een korte strijd
hebben wij afscheid genomen van …
Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van
de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van
binnen uit ondermijnde.
op ..-..-.. overleed mijn/onze …
Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte.
Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven.
Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze …
Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn
lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons
heengegaan mijn/onze …
Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en
opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard
is gebleven, hebben wij afscheid genomen van
mijn/onze …
In de wetenschap dat hem/haar een verder
lijden bespaard is gebleven
is van ons heengegaan mijn/onze …

Ongeval

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze …

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze …

In de wetenschap dat hem/haar een verder
lijden bespaard is gebleven
is van ons heengegaan mijn/onze …
Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn
lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons
heengegaan mijn/onze …
Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en
opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard
is gebleven, hebben wij afscheid genomen van
mijn/onze …
In de wetenschap dat hem/haar een verder
lijden bespaard is gebleven
is van ons heengegaan mijn/onze …

Religieus

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de
medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer,
van ons heengegaan mijn/onze …
In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de
nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze …
Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle
overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze …

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze …

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft
de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze …
Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de
volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland
ontslapen (overleden mijn/onze …

Heilig Sacrament der Zieken

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze …

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze …

Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het Sacrament der Stervenden, rustig overleden mijn/onze …

Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden mijn/onze …

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze …

Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze …

Aankondiging van overlijden door de overledene zelf

Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van familie, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik (naam) na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

Dankbaar

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap
en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven
mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan
mijn/onze …
Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven
wij u kennis, dat op 00-jarige leeftijd is overleden
mijn/onze …
Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het
leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …
Dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die hij/zij heeft ondervonden in
Zorgcentrum/ Verzorgingshuis …,
delen wij u mede dat (zacht en kalm)
van ons is heengegaan mijn/onze …
Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies geven wij u
kennis van het heengaan van mijn/onze…..
Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet
laten wij weten dat is overleden mijn/onze …

Vrouw/moeder

Zij heeft in al haar werk en zorgen zo weinig voor zichzelf gevraagd, maar stil haar eigen leed verborgen in ‘t moederhart, dat zwijgt en draagt

Ze vond iedereen speciaal, dat maakte haar bijzonder.

Zover als dat wij konden, zijn wij met je meegegaan. Moeder, je was zo lief voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Heel trots zijn wij zo’n moeder te hebben gehad, Je blijft altijd bij ons diep in ons hart

Alles over een moederhart is bijna al beschreven, maar wat jij voor ons betekende heb ik nog nooit ergens gelezen.

Haar werk, haar kracht haar interesse voor het leven haar moed, zo sterk ze heeft er alles voor gegeven.

Met een lach en altijd vrolijk liep jij door ons huisje heen, Door jouw onvermoeibare optimisme bracht jij vreugde bij iedereen. Het is dan ook een hard gelag nu jij hier niet meer bij ons bent. Jij blijft leven in onze gedachten zoals wij jou hebben gekend.

Man/vader

Je vader/moeder blijft je vader/moeder, zo eigen en vertrouwd je wilt hem/haar niet graag missen, omdat je van hem/haar houdt, maar eens dan komt de dag, dat je hem/haar moet laten gaan, je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

“Zijn handen hebben voor ons gewerkt. Zijn hart heeft voor ons geklopt. Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Hij heeft zijn taak volbracht. Hij rust in vrede.”

Hij was het leven nog niet moe, Maar zijn lichaam was er wel aan toe

Zoals hij leefde, is hij heengegaan, eenvoudig en tevreden…

Man/vrouw

Haar/zijn strijd is over en ook haar/zijn pijn, een ieder denkt: zo zal het beter zijn, maar het is voorbij en dat doet zeer, want wij beseffen heel goed… wij zien haar/hem niet meer

Uit het beste hout gesneden, een man/vrouw zo apart, kon van alles genieten, wat hij zo had, zo gewoon en niet veeleisend, dat is voor ons blijvend

Al heeft hij/zij ons verlaten, hij/zij laat ons niet alleen.Wat wij in hem/haar bezaten, is altijd om ons heen.

“Nooit vragend, nooit klagend. Altijd alles voor zichzelf dragend, was hij een steun voor anderen.”

Haar/zijn strijd is over en ook haar/zijn pijn, een ieder denkt: zo zal het beter zijn, maar het is voorbij en dat doet zeer, want wij beseffen heel goed…. wij zien haar/hem niet meer

Haar/zijn stoel is leeg, Haar/zijn stem is stil, Gesloten ogen: eindelijk rust.

Gedichten algemeen

Lijden met een lach en een traan, woorden soms moeilijk te verstaan. Je hebt het als een moedig mens gedaan, wie weet wat jij hebt doorstaan? Al je liefde heb je ons gegeven, met die herinnering zullen we verder leven

De strijd is gestreden, het leed is geleden, Angst, pijn en verdriet, voor eeuwige vrede

We hadden het zo fijn, Ik besef het wel, ook al ben ik nog zo klein, We hadden nog zoveel moeten doen, Opa, een hele, hele dikke zoen

We hadden zoveel plannen we wilden zoveel doen Maar zonder jou zal mijn leven nooit meer zijn als toen

De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij. Ik probeerde te helpen, maar stond er zo machteloos bij. Je vechtlust was enorm je werd alleen zo moe Onze liefde is voor eeuwig, in mijn hart neem ik je overal mee naar toe

Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm, als de mensheid zoals jij was, was de wereld niet zo arm

Voor alles is een reden, verborgen in de tijd.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend nimmer klagend, altijd stil dragend Moedig ging je door, steeds weer tot op het laatste moment, het wilde niet meer

Mijn tranen vallen, op je koude handen. Wanneer ik naar je kijk. Telkens denk ik aan die handen, Nooit meer…..binnen handbereik.

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.

Vele fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

“Kort en hevig moegestreden, ben je uit je lijden verlost.”