Algemene voorwaarden

 • Meer dan 85 jaar expertise
 • 30+ aangesloten uitvaartverenigingen
 • Met iedere verzekering welkom
 • Keurmerk Uitvaartzorg
 • Klanttevredenheid 9,3
 • Vriendelijke tarieven

Algemene Voorwaarden:

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, begrotingen en tot stand gekomen overeen komsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij van Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw Amsterdam BV, hierna te noemen UGNA. (opdrachtnemer).  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de overeenkomst tot betaling van de definitieve rekening. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat zijn namens en voor  rekening van het vermogen en/of erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 3: Te leveren diensten

 1. Bij het aangaan van de schriftelijke overeenkomst zal UGNA een begroting van de te verwerken kosten opstellen gebaseerd op een omschrijving van te leveren diensten en materialen. Als de opdrachtgever, na het ondertekenen van de overeenkomst, de opdracht intrekt worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 2. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kan de opdrachtgever wijzigingen aan UGNA doorgeven. Eventueel vóór die tijd aangeschafte materialen (kist en aanverwante.) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Aangifte overlijden

 1. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door UGNA, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Onjuiste vermeldingen in de akte van overlijden kan UGNA niet worden toegerekend.

Artikel 5: Tijdstippen en levering

 1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en UGNA. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder/koster van de desbetreffende begraafplaats/crematorium, dan wel kerk.
 2. Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de eerste afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse toestemming. Eventueel al gedrukte kaarten of een geplaatste advertentie waarin het verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Drukwerken

 1. Aankondigen van overlijden (rouwkaart, advertentie, dankbetuiging en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden) worden geleverd overeenkomstig de door- en/of in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.
 2. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders overeengekomen, een drukproef van de aankondiging overhandigd ter goedkeuring. De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht. Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw moeten vervaardigen van de aankondiging of het opnieuw plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 3. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met betrekking tot het overlijden door UGNA geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

Artikel 7: Vervoer

Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart dag voor 12.00 uur aan UGNA kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 8: Verzekeringen

Indien er uit de aan UGNA ter hand gestelde verzekeringspolissen aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten gunste van een andere die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt. (in goed overleg).

Artikel 9: Kostenbegroting

In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven. De uiteindelijk gemaakte kosten worden de opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra leveringen op dienstverlening verlangt verplicht zij zich tot betaling.

Artikel 10: Betaling

Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de specificeerde nota.

Artikel 11: Aanvulling betaling

Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is, dient op basis van de overeenkomst (en begroting) voorafgaand aan de uitvaart te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de uitvaart door UGNA ontvangen te zijn. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing, verrekening plaats. (storten van een borg).

Artikel 12: Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling binnen de artikel 10 en 11 gestelde termijn, brengt UGNA tot de dag der algehele voldoening 1% rente per maand bij de opdrachtgever in rekening over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 13: In gebreke blijven betaling

Bij een tweede herinnering worden € 10,– aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 14: Uit handen geven betaling

UGNA is gerechtigd zodra de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en verzuim is met de nakoming van de betaling, de vordering uit handen te geven. De hieruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 15: Garanties

 1.  UGNA staat in/garandeert voor de juiste begeleiding van de uitvaart.
 2. Voor gebreken in of tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, is UGNA aansprakelijk voor het bedrag van de diensten/levering, doch tot het maximale bedrag van de uitvaart, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden. (z.s.m. overleg tussen de partijen).

Artikel 16: Oponthoud

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht  zijn voor rekening van UGNA, tenzij veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever en/of als zij UGNA niet kunnen worden toegerekend. Oponthoud en vertraging kunnen UGNA niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening zijn. (noodweer, ongelukken dan wel anderszins.)

Artikel 17: Geschillen

Geschillen tussen de opdrachtgever en UGNA over de uitvoering en/of nakoming van de afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Artikel 18: Slotbepaling

Het Nederlands Recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

 

Aldus opgesteld te Coevorden op : 22-08-2012

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Zwolle : Zwolle, 09-10-2012

 

Wat valt er onder het aannametarief (regeltarief)

 

Onder het aannametarief vallen de kosten van het regelen en uitvoeren van de uitvaart door een uitvaartverzorger. Denk hierbij aan het bespreken van de uitvaartwensen, het regelen van de opbaring, het regelen van wettelijke formaliteiten, het bespreken van de uitvaartlocatie en deze voorzien van de relevante info die hier nodig is, het regelen van benodigdheden t.b.v. de uitvaart, het regelen en plannen van het vervoer afstemming met sprekers en/of geestelijken, contacten met overige dienstverleners, het opstellen van een kostenbegroting, het maken van een draaiboek t.a.v. de uitvaart, de begeleiding van het afscheid en de afwikkeling na afloop.